REGULAMIN APLIKACJI ENEL X WAY

Niniejsze ogólne warunki umowy (zwane dalej "Ogólnymi Warunkami" lub "Umową") regulują warunki usług opisanych poniżej (zwanych dalej "Usługami" lub, indywidualnie, "Usługą") świadczonych przez Enel X Way S.r.l. (dalej "Enel X Way") za pośrednictwem aplikacji "Enel X Way" (zwanej dalej " Aplikacji ") klientom, którzy zarejestrowali się w Aplikacji w sposób wskazany poniżej (zwanym dalej "Klientami" lub, indywidualnie, "Klientem").

Aby korzystać z Usług, Klient musi uzyskać dostęp do Aplikacji, zarejestrować się, wypełniając wymagane pola i zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki.

Ta angielska wersja nie jest wiążąca i służy jedynie wygodzie. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego miarodajna jest wersja włoska.

Artykuł 1 - Cel umowy

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki regulują warunki Usług opisanych poniżej, świadczonych przez Enel X Way, bezpośrednio i lub za pośrednictwem jej podwykonawców, za pośrednictwem Aplikacji:

·      ładowanie pojazdu elektrycznego w publicznie dostępnych punktach ładowania za pośrednictwem Aplikacji lub powiązanej karty RFID (zwanej dalej "Publicznymi Stacjami Ładowania") zgodnej z Usługą;  

·      wyświetlanie na mapie Publicznych Stacji Ładowania dedykowanych pojazdom elektrycznym kompatybilnym z Serwisem; 

·      zarządzanie za pośrednictwem Aplikacji lub karty RFID uruchamiania i zatrzymywania ładowania w punktach ładowania do użytku domowego i / lub w skrzynkach / garażach oddzielonych od głównego domu (zwanych dalej "Krajowymi Stacjami Ładowania") lub do użytku firmowego (zwanych dalej "Korporacyjnymi Stacjami Ładowania"), do których dostęp jest zarezerwowany tylko dla upoważnionych Klientów za pośrednictwem Aplikacji. Krajowe stacje ładowania i korporacyjne stacje ładowania są łącznie określane jako prywatne stacje ładowania;

·      odroczone rozpoczęcie ładowania krajowego i konfiguracja czasu ładowania;

·      programowanie ładowania na Krajowych Stacjach Ładowania; 

·      ustawienie ulubionych publicznych stacji ładowania;

·               rezerwacja wtyczki Publicznych Stacji Ładowania na wcześniej określony czas przed odblokowaniem i rozpoczęciem sesji ładowania, jeśli usługa rezerwacji wtyczki jest uruchomiona. Klient może sprawdzić dostępność usługi rezerwacji wybierając stację ładowania na mapie aplikacji i klikając przycisk „Zarezerwuj”;

·      wyświetlanie trasy do wybranej Publicznej Stacji Ładowania;

·      odblokowanie pojedynczej wtyczki i rozpoczęcie sesji ładowania na wybranej Publicznej Stacji Charing, również poprzez kartę RFID powiązaną z kontem utworzonym przez Klienta po rejestracji w Aplikacji (dalej "Konto");  

·      monitorowanie sesji ładowania;

·      zatrzymanie sesji ładowania poprzez dedykowany przycisk w Aplikacji lub poprzez kartę RFID powiązaną z Kontem; 

·      powiadomienie o zakończeniu sesji ładowania;

·      ewentualny zakup i powiązanie karty RFID z Kontem;

·      automatyczne uiszczenie opłaty za usługę ładowania w Publicznych Stacjach Ładowania, zgodnie z metodami ustawionymi w Koncie (karta kredytowa PayPal, przedpłacona);

·      wyświetlanie, w dedykowanej sekcji, historii sesji ładowania i otrzymanych faktur;

·      akceptacja i modyfikacja planu taryfowego;

·      zmiana sposobu płatności powiązanego z Kontem; 

·      subskrypcja jednego lub więcej planów taryfowych powiązanych z tym samym Kontem. Niektóre plany taryfowe mogą zawierać dedykowany widok stacji ładowania, do których Klient ma dostęp. Identyfikacja specjalnych planów taryfowych (tj. planów taryfowych, które można aktywować poprzez wprowadzenie określonego kodu) odbywa się poprzez wprowadzenie unikalnego kodu w sekcji "Moje konto" w Aplikacji.

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do Usług świadczonych przez Enel X Way w obszarach, w których są one dostępne, jak wskazano w Aplikacji.

Artykuł 2 – Rejestracja i subskrypcja Klienta 

2.1 Korzystanie z Aplikacji jest dozwolone wyłącznie dla osób fizycznych, które w momencie rejestracji ukończyły 18 lat oraz dla osób prawnych.

2.2 Aby korzystać z Usług, Klient musi najpierw bezpłatnie zarejestrować się w Aplikacji, wypełniając wymagane pola. Instrukcje dotyczące rejestracji i przystąpienia do Usługi są dostępne w sekcji "Często zadawane pytania" w Aplikacji. Kończąc procedurę rejestracji i klikając przycisk "Akceptuję", Klient oświadcza, że uważnie przeczytał i wyraźnie zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki. 

2.3 Korzystając z tych samych danych uwierzytelniających wprowadzonych do rejestracji w Aplikacji, Klient będzie mógł uzyskać dostęp do portali internetowych i aplikacji spółek Grupy Enel. Jeśli, z drugiej strony, Klient jest już zarejestrowany w innych portalach internetowych lub aplikacjach spółek Grupy Enel, może on użyć tych samych danych uwierzytelniających, aby uzyskać dostęp do Aplikacji.

2.4 Aby korzystać z Usług, po zakończeniu rejestracji, Klient musi wykonać następujące dodatkowe operacje w Aplikacji:

·      wybrać i subskrybować jeden lub więcej planów taryfowych, które można przeglądać w Aplikacji (zwanych dalej "Planami taryfowymi");

·      wprowadzić co najmniej jedną metodę płatności (karta kredytowa, przedpłacona, PayPal), jeśli wymaga tego podpisany Plan Taryfowy.

Aktywacja Usługi jest w każdym przypadku uzależniona od pozytywnego wyniku weryfikacji przez Enel X Way poprawności danych dotyczących metody płatności wprowadzonej podczas subskrypcji samej Usługi. 

2.5 Klient jest zobowiązany do wprowadzenia żądanych danych w Aplikacji i gwarantuje, że są one poprawne, zaktualizowane i zgodne z prawdą. Klient zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w danych przydatnych do prawidłowego wydania dokumentów sprzedaży związanych z zakupem Usług. W przypadku podania nieprawidłowych danych Klient musi niezwłocznie powiadomić Enel X Way za pośrednictwem kontaktów wskazanych w Aplikacji.

2.6 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli przekazał Enel X Way fałszywe, nieaktualne lub niekompletne dane, Enel X Way zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji i / lub rozwiązania Umowy zgodnie z artykułem 1456 włoskiego kodeksu cywilnego, wstrzymania kwot zapłaconych przez Klienta i zastrzegając sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za większe szkody.

2.7 Klienci, którzy chcą korzystać z Aplikacji bez rejestracji, będą mogli korzystać z usług wskazanych poniżej, wyłącznie po wprowadzeniu danych niezbędnych do płatności i fakturowania:

·      ładowanie pojazdu elektrycznego na Publicznych Stacjach Ładowania zgodnych z Usługą, do których Klient ma dostęp za pośrednictwem Aplikacji;

·      wizualizacja na mapie Publicznych Stacji Ładowania dedykowanych pojazdom elektrycznym kompatybilnym z Serwisem;  

·      wyświetlenie planu dotarcia do wybranych Publicznych Stacji Ładowania;

·      odblokować pojedynczą wtyczkę i rozpocząć sesję ładowania na wybranej publicznej stacji ładowania;

·      monitorowanie sesji ładowania;

·      przerwanie sesji ładowania za pomocą odpowiedniego przycisku wyświetlanego w Aplikacji; 

·      powiadomienie o zakończeniu sesji ładowania;

·      automatyczne uiszczenie opłaty za Usługę, wraz ze wskaźnikiem zużycia.

2.8 Klient zobowiązany jest do opuszczenia stacji ładowania po zakończeniu sesji ładowania pojazdu. W przypadku korzystania z niektórych Publicznych Stacji Ładowania wyraźnie wskazanych w Aplikacji, jeśli wtyczka ładowania nie zostanie wyjęta z wtyczki, dodatkowe koszty zgodnie z art. 4.2. obliczony.

  

Artykuł 3 – Czas trwania i wycofanie 

3.1 Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.2 Klient może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Klient zażąda wykonania Usług przewidzianych w Umowie w okresie ponownego rozpatrzenia, a następnie skorzysta z prawa do ponownego rozpatrzenia, koszty związane z korzystaniem z wykorzystywanych usług mogą być naliczane pro rata temporis do momentu dezaktywacji.Klient może skorzystać z prawa do ponownego rozpatrzenia sprawy, wysyłając wiadomość na skrzynkę pocztową enelxway.italy.support@enel.com.  Klient otrzyma e-mailem informację zwrotną na temat zarządzania ponownym rozpatrzeniem.

3.3 Klient może odstąpić od niniejszej umowy w dowolnym momencie, wysyłając prośbę o dezaktywację swojego Konta, wysyłając pisemne powiadomienie na dedykowaną skrzynkę pocztową enelxway.italy.support@enel.com. Enel X Way dezaktywuje Konto w ciągu 10 dni od otrzymania wiadomości e-mail.  W takim przypadku Klient zostanie obciążony opłatami za wykorzystane Usługi do czasu dezaktywacji Usługi.

3.4 Odstąpienie od umowy przez Klienta spowoduje dezaktywację Konta oraz automatyczne rozwiązanie Umowy i wszelkich wynikających z tego relacji związanych z Usługą. 

Artykuł 4 – Warunki ekonomiczne

4.1 W celu korzystania z Usług za pośrednictwem Publicznych Stacji ładowania Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat przewidzianych w Planie taryfowym powiązanym z jego Kontem, zgodnie z opisem w odpowiedniej sekcji wskazanej w Aplikacji. Opłaty te wskazane są z wliczonym podatkiem VAT i mają charakter all-inclusive, bez uszczerbku dla postanowień art. 4.2. Faktura zostanie wystawiona na kwotę zawierającą podatek VAT, jeśli jest należny.

4.2 W przypadku korzystania z niektórych publicznych stacji ładowania wyraźnie wskazanych w Aplikacji, zostanie naliczona dodatkowa opłata za nieusunięcie złącza ładowania z wtyczki w ciągu następnych minut (określonych w karcie szczegółowej pojedynczej  publicznej stacji ładowania) po zakończeniu sesji ładowania. Kwota ta będzie naliczana Klientowi za każdą minutę, począwszy od minut określonych w arkuszu szczegółowym pojedynczej  publicznej stacji ładowania po zakończeniu sesji ładowania i do momentu wyjęcia złącza z używanej wtyczki. Kwota tej sumy jest przedstawiona poniżej oraz w arkuszu szczegółowym poszczególnych Publicznych Stacji Ładowania, o której mowa, należy ją uznać za wyłączoną z podatku VAT (art. 15 DPR 633/72) i zostanie ona naliczona Klientowi w następujących przedziałach czasowych, zróżnicowanych w zależności od wybranego rodzaju wtyczki:

·      w przypadku wtyczek AC (Typ2 i Typ 3a), o maksymalnej mocy do 22 kW, pobierana jest opłata w wysokości 0,09 euro / min od poniedziałku do niedzieli, w tym świąt, od 7:00 do 23:00;

·  dla wtyczek DC (CHAdeMO i CCS Combo 2), o maksymalnej mocy do 50 kW, pobierana jest opłata w wysokości 0,18 euro / min od poniedziałku do niedzieli, w tym święta, od 00:00 do 24:00;

·      dla stacji HPC (CHAdeMO i CCS Combo 2), o maksymalnej mocy do 350 kW, pobierana jest opłata w wysokości 0,18 euro / min od poniedziałku do niedzieli, w tym święta, od 00:00 do 24:00. 

Czas rozpoczęcia ładowania można wyświetlić w czasie rzeczywistym w aplikacji na ekranie bieżącej sesji ładowania, a pod koniec sesji ładowania również w sekcji "Moje sesje ładowania".

4.3 Plany taryfowe mogą być płatne za użycie lub miesięczne i można je przeglądać w Aplikacji. Koszt Usługi naliczany jest zgodnie z Planem Taryfowym podpisanym przez Klienta.

4.4 Klient może również aktywować dedykowane Plany Taryfowe i dodatkowe funkcje w Aplikacji za pomocą kodu dostarczonego Klientowi przez Enel X Way lub przez innego  klientem/partnerem klienta / firmę partnerską Enel X Way. Cena za usługi jest z góry ustalana zgodnie z ustaleniami z klientem/partnerem.

Nowy rok:

·       Opłaty motoryzacyjne: plany taryfowe, które mogą być aktywowane przez Klientów, którzy podpisali ofertę z producentem samochodów we współpracy z Enel X Way;

·       Opłaty korporacyjne: plany taryfowe, które mogą być aktywowane przez Klientów będących pracownikami firmy, która podpisała ofertę "Korporacyjną" z Enel X Way;

·       Opłaty specjalne: plany taryfowe, które mogą być aktywowane przez Klientów, którzy korzystają ze specjalnych umów lub konwencji z Enel X Way. 

·      "Set&Charge": funkcjonalność, która może być aktywowana przez Klientów w celu ładowania za pośrednictwem prywatnych stacji ładowania zarządzanych przez podmioty, które wcześniej kupiły pulpit nawigacyjny "JuiceNet Set&Charge". Cena ładowania na powyższych stacjach regulowana jest szczególnymi postanowieniami umownymi pomiędzy Klientem a tymi podmiotami. Enel X Way jest niezwiązany z tymi umowami. 

Należy pamiętać, że z niektórych punktów ładowania wyświetlanych na mapie Aplikacji mogą korzystać tylko Klienci, którzy wykupili określony Plan Taryfowy. Ceny podane w Planach Taryfowych (z wyłączeniem funkcji "Set&Charge") są w każdym przypadku związane z korzystaniem z Publicznych Stacji Ładowania. 

4.5 Warunki każdego Planu Taryfowego są przedstawione w arkuszach szczegółowych, które można zobaczyć w Aplikacji.

4.6 Klient może wybrać własny plan taryfowy, zmienić go i anulować w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów zgodnie z procedurami zmiany opisanymi poniżej:przechodząc z planu taryfowego "Pay per Use" (na przykład Pay per Use Basic) do planu taryfowego "Flat" (na przykład Flat SmallCity), nowy plan będzie obowiązywał 24 godziny po złożeniu wniosku;

·      przechodząc z planu taryfowego "Flat" (na przykład Flat City) na inny plan taryfowy "Flat" (na przykład Flat Travel), nowy plan taryfowy będzie obowiązywał przy kolejnym odnowieniu (np. jeśli miesięczny plan taryfowy został podpisany 1 stycznia i poprosisz o zmianę planu 10 stycznia, nowy plan taryfowy zacznie obowiązywać od 1 lutego);

·      przechodząc z planu taryfowego "Flat" (na przykład Flat SmallCity) do planu taryfowego "Ppay Pper Use" (na przykład Pay per Use Basic), nowy plan taryfowy będzie obowiązywał po wygaśnięciu „Flat” planu taryfowego (przykładowo, jeśli miesięczny płaski plan taryfowy został podpisany 1 stycznia, a złożysz wniosek o zmianę planu 10 stycznia, nowy plan taryfowy będzie obowiązywał od 1 lutego);

·               W przypadku przejścia z planu Premium Pay-per-Use do planu podstawowego Pay-per-Use nowy plan zacznie obowiązywać w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Dlatego od tego momentu nie jest już możliwe dokonanie rezerwacji z planem premium pay-per-use. W przypadku anulowania taryfy „Flat” (w tym taryfy ryczałtowej), taryfa „Pay per Use Basic” zostanie automatycznie aktywowana po wygaśnięciu taryfy „Flat” (np. 1 stycznia poprosisz o rezygnację z subskrypcji, wtedy taryfa „Pay per Use Basic” zacznie obowiązywać od 1 lutego);  

4.7 kWh zawarte w taryfie „opłata miesięczna” można wykorzystać tylko w bieżącym miesiącu i nie można ich kumulować na kolejne miesiące.

4.8 Niektóre publiczne stacje ładowania zgłoszone w Aplikacji mogą podlegać częściowemu ograniczeniu dostępnej mocy o określonych porach dnia. Ceny stosowane do sesji ładowania zapewnianych przez te punkty nie podlegają żadnym zmianom.

Artykuł 5 - Rozliczenia i płatności za ładowanie w publicznych stacjach ładowania

5.1 Rachunek pokazuje opłaty i / lub wszelkie kredyty, określając powiązaną usługę. Rachunek jest wysyłany na adres e-mail podany podczas rejestracji i składany w sekcji "Historia rozliczeń" Aplikacji.

5.2 Okres rozliczeniowy  różni się w zależności od wybranego planu taryfowego, jak wskazano poniżej: 

·      Plan taryfowy "Pay per Use": rachunek jest wystawiany i wysyłany do Klienta na koniec każdej sesji ładowania w Publicznej Stacji Ładowania; 

·      Plan taryfowy "Pay per Use Premium": rachunek jest wystawiany i wysyłany w momencie zakupu opcji usługi rezerwacji, podczas gdy w przypadku sesji ładowania jest wydawany na koniec każdej sesji ładowania;

·      "Flat" plan taryfowy: rachunek jest wystawiany i wysyłany do Klienta w dniu podpisania lub odnowienia planu. Rachunek zawiera zarówno opłatę za okres rozliczeniowy, jak i wszelkie dodatkowe koszty należne w wyniku przekroczenia miesięcznego progu w miesiącu poprzedzającym odnowienie. Rachunek jest wydawany co miesiąc, w tym samym dniu co miesiąc. Pozostałe kWh można przeglądać w aplikacji.

5.3 Usługa zostanie opłacona za pomocą metody płatności powiązanej z Kontem Klienta. Jeżeli z kontem Klienta powiązana jest więcej niż jedna metoda płatności, Usługa zostanie opłacona za pomocą metody wskazanej przez Klienta jako "domyślna", w momencie przystąpienia do Usługi lub później, nawet przed rozpoczęciem pojedynczej sesji ładowania. Jeśli płatność nie powiedzie się, Enel X Way powiadomi o tym Klienta i podejmie szereg prób obciążenia należnej  kwoty.

5.4 Jeśli te próby doładowania zakończą się niepowodzeniem, Enel X Way zawiesi usługę ładowania i poinformuje o tym klienta. W takim przypadku Klient musi podać w aplikacji prawidłową metodę płatności, która umożliwi Enel X Way pobranie należności.

 Usługę ładowania zostanie odblokowana automatycznie w ciągu 7 (siedmiu) dni od prawidłowego wprowadzenia prawidłowej metody płatności. W każdym przypadku, nawet przed upływem tego okresu, Klient może zażądać zwolnienia, kontaktując się z bezpłatnym numerem Enel X Way w dniach i godzinach wskazanych w Aplikacji.

5.5 W przypadku, gdy zawieszenie trwa dłużej niż 30 dni, Enel X Way może rozwiązać umowę zgodnie z art. 1454 włoskiego kodeksu cywilnego, po wydaniu ostatecznego żądania z zachowaniem co najmniej 15-dniowego okresu wypowiedzenia. 

Artykuł 6 – Krajowe stacje ładowania

6.1 Klient może zarejestrować na swoim Koncie jedną lub więcej krajowych stacji ładowania. 

6.2 Po dokonaniu rejestracji krajowych Stacji Ładowania, Klient będzie mógł rozpocząć i zakończyć sesje ładowania zgodnie z metodami wskazanymi w Aplikacji. 

6.3 Klient może automatycznie zaplanować za pośrednictwem Aplikacji sesję doładowania w najbardziej dogodnych przedziałach czasowych, na podstawie określonych danych wprowadzonych przez Klienta (w tym między innymi godziny wyjazdu z domu) oraz informacji związanych z rodzajem krajowego planu taryfowego, udostępnianego od dostawcy energii elektrycznej na podstawie umowy z Enel X Way. 

  

6.4 Należy zauważyć, że dla sesji ładowania realizowanych za pośrednictwem Krajowych Stacji Ładowania, koszt energii elektrycznej dla sesji ładowania jest uzależniony od Planu Taryfowego stosowanego przez dostawcę energii elektrycznej, do którego podłączona jest Krajowa Stacja Ładowania. Kosztem energii elektrycznej zostanie obciążony Klient przez jego dostawcę energii elektrycznej na odpowiednim rachunku. Przyjmuje się, że Enel X Way nie jest częścią umowy pomiędzy Klientem a jego dostawcą w zakresie administrowania energią elektryczną, która zasila wszystkie Krajowe Stacje Ładowania.

Artykuł 7 – Karta RFID 

7.1 Klient może zakupić kartę RFID za pośrednictwem dedykowanej sekcji w Aplikacji. Aby karta RFID została aktywowana, musi być powiązana z Kontem Klienta w Aplikacji. Karta RFID umożliwia Klientom rozpoczęcie i zakończenie sesji ładowania pojazdu za pośrednictwem Prywatnych Stacji Ładowania i/lub Publicznych Stacji Ładowania, zgodnie z Planem Taryfowym. 

W przypadku urządzeń z systemem Android możliwe jest również pobranie karty cyfrowej do użycia bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji w taki sam sposób, jak w przypadku karty RFID. Karta cyfrowa nie jest dostępna dla urządzeń innych niż Android.

7.2 Ta sama karta RFID może być również używana do Prywatnych Stacji Ładowania powiązanych z Kontem Klienta.

  

7.3 Cena i warunki ekonomiczne zakupu karty RFID są określone w odpowiedniej sekcji Aplikacji.

7.4 Rachunek jest wydawany w formacie elektronicznym, kierowany za pośrednictwem Systemu Wymiany (zgodnie z wymogami włoskiej ustawy budżetowej na 2018 r. i przepisu Urzędu Skarbowego z dnia 30 kwietnia 2018 r.) i wysyłany pocztą elektroniczną w momencie zakupu i jego płatności kontekstowej. W przypadku zakupu wysłanego do kraju spoza UE, rachunek powinien zostać dostarczony w ciągu kolejnych 48 godzin roboczych, a Klient zostanie powiadomiony o wszelkich opóźnieniach pocztą elektroniczną.

7.5 Karta zostanie wysłana na adres wysyłki wskazany podczas zakupu.

Artykuł 8 – Kupony rabatowe

8.1 Klient może korzystać z kuponów, które gwarantują skorzystanie z rabatów lub promocji.  Kupony umożliwiają  korzystanie z usług ładowania za pośrednictwem Aplikacji, za kwotę wyrażoną w kWh. Można je aktywować za pośrednictwem Aplikacji, wprowadzając odpowiedni kod identyfikacyjny w dedykowanej sekcji w moje konto "Wallet" Aplikacji.  

8.2 Kod identyfikacyjny każdego kuponu, jak również wszelkie szczegóły dotyczące sposobu wykorzystania kuponu, zostaną przekazane klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w inny sposób przez Enel X Way i/lub przez innych partnerów Enel X Wayì który wykorzystał kupon udostępnił.

Każdy kupon ma datę ważności i może być użyty tylko raz.

Artykuł 9 – Rejestracja typu pojazdu i dodatkowe informacje na temat  sesji ładowania

9.1 W ramach Konta Klient ma możliwość zarejestrowania jednego lub więcej modeli pojazdów, wybrania ich spośród proponowanych w menu lub ręcznego wpisania nazwy. Wprowadzone informacje mogą zostać zmienione przez Klienta w dowolnym momencie. Dla każdego typu pojazdu wskazanego przez Klienta w Aplikacji będą wyświetlane pewne informacje techniczne - jeśli są dostępne - dotyczące pojazdu (takie jak moc ładowania, rozmiar akumulatora, autonomia). W zależności od typu wybranego pojazdu, podczas sesji ładowania klient może wyświetlić następujące informacje w Aplikacji:

·      dostarczona energia (kWh);

·      czas ładowania;

·      moc ładowania (kW); 

·      orientacyjne oszacowanie dodatkowej autonomii (w kilometrach) wynikającej z dostarczonej sesji ładowania, obliczone w następujący sposób: dodatkowa autonomia (km) = energia dostarczana przez sesję ładowania (kWh)* autonomia akumulatora pojazdu wstępnie wybrana przez Klienta (km) / rozmiar akumulatora pojazdu wstępnie wybrany przez Klienta (kWh). Ta sama miara może być również reprezentowana w milach ze współczynnikiem przeliczeniowym km / 1,60934; 

·      procent doładowania   sesji ładowania, w odniesieniu do wielkości akumulatora, obliczony w następujący sposób: procent doładowania (%) = energia dostarczona przez sesję ładowania (kWh) / pojemność akumulatora (kWh).

9.2 Klient akceptuje, że informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) - e) są oznaczone jako informacyjne, dlatego Klient zgadza się korzystać z tych samych informacji w pełnej autonomii podejmowania decyzji. Powyższe informacje nie mają zastosowania do pojazdu, a podane wartości nie mogą odzwierciedlać rzeczywistych wyników jazdy. Z wyjątkiem limitów określonych przez prawo, Enel X Way nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Klienta informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) - e).

Artykuł 10 – Wyłączenie odpowiedzialności

10.1 0.1 Z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, Enel X Way nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, które nie są bezpośrednio i w pełni związane z Enel X Way, w tym w przypadku, gdy usługa nie może być zrealizowane w całości lub częściowo z powodu (i) awarii pojazdów, urządzeń technicznych, systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych lub (ii) przyczyn leżących po stronie dostawcy energii i/lub osób trzecich.

10.2 Ponadto Enel X Way nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań w wyniku działania siły wyższej, w tym między innymi: aktów władzy państwowej i administracji publicznej, aktów władz publicznych, ograniczeń prawnych , pożar, powódź, eksplozja, zamieszki, zamieszki, strajk, pandemia, zakłócenia w biznesie, brak surowców, brak części zamiennych, brak prądu, zakłócenia w usługach telefonicznych, złośliwe oprogramowanie, brak paliwa i innych olejów.

  

Artykuł 11 - Zakaz odsprzedaży usług lub komercyjnego wykorzystania

Prawo Klienta do korzystania z Usług jest osobiste i niezbywalne.   Niedozwolone jest odsprzedawanie lub jakiekolwiek inne komercyjne wykorzystanie Usług bez pisemnej zgody Enel X Way.

Artykuł 12 - Prawa własności intelektualnej Enel X Way i osób trzecich

Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej przyznane na podstawie praw autorskich lub innych przepisów, takich jak prawo własności przemysłowej, które na przykład know-how, kod źródłowy, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, plany, aplikacje, wynalazki, tajemnice handlowe, formuły , algorytmy, modele, Bazy Danych itp. związane z Usługami, dane i inne materiały Enel X Way lub w każdym przypadku udostępnione klientowi przez Enel X Way zgodnie z Regulaminem są i pozostaną własnością Enel X Way oraz strony, dla których ta ostatnia jest prawowitym licencjobiorcą. Materiały przedstawiające pojazdy, które mogą być wyświetlane w Aplikacji, których licencjobiorcą prawnym jest Enel X Way, są obsługiwane przez Evoximages.com. Klient nie może kopiować, modyfikować, sprzedawać, udzielać, licencjonować, przekazywać osobom trzecim żadnych Praw własności intelektualnej ani tworzyć dzieł pochodnych dzieł chronionych jakimkolwiek prawem Enel X Way i/lub których jest prawowitym licencjobiorcą, ani żadnych osoby trzecie zezwalają stronom na to bezpośrednio lub za pośrednictwem ich urządzenia elektronicznego (dalej „Ograniczenia”). Na koniec klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści (oprogramowanie, obrazy, grafika, zdjęcia, muzyka, dźwięk, wideo, tekst, dane itp.) korespondencji reklamowej wysyłanej do klienta za pośrednictwem usługi WEB-MAIL lub przez dostawców WEB-MAIL wyświetlane są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami i prawami własności, a ograniczenia dotyczą również takich treści.

Artykuł 13 – Zmiany i cesja

1 3.1 Enel X Way ma prawo w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki i Usługi, w tym związane z nimi warunki ekonomiczne i  Plany Taryfowe, z przyczyn technicznych, organizacyjnych i/lub handlowych, pod warunkiem, że zmiany te nie przeszkodzą w spełnieniu jej podstawowych zobowiązań.

  

13.2 O powyższych zmianach Enel X Way informuje Klienta z rozsądnym wyprzedzeniem, nie krótszym niż 15 dni przed ich wejściem w życie, poprzez powiadomienie na adres e-mail wskazany przez Klienta w momencie rejestracji i uzyskania dostępu do Aplikacji. Jeżeli Klient nie zamierza zaakceptować zmian,  będzie miał prawo odstąpić od Umowy w sposób wskazany w art. 4 "Czas trwania i odstąpienie". Skorzystanie przez Klienta tylko z jednej usługi stanowi potwierdzenie jego woli przestrzegania Ogólnych Warunków, wszystkich warunków samej usługi oraz późniejszych modyfikacji. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Ogólnych Warunków Handlowych i wszelkich późniejszych zmian.

13.3 Rozumie się, że korzystanie nawet tylko z Usługi przez Klienta stanowi potwierdzenie jego woli przestrzegania Ogólnych Warunków, wszelkich warunków samej Usługi i późniejszych aktualizacji zmian. Klient zobowiązuje się do zachowania Ogólnych Warunków i wszelkich późniejszych zmian w aktualizacjach.

13.4 Enel X Way może przenieść lub scedować niniejszą Umowę oraz wszelkie swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z Umowy, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią, po powiadomieniu wysłanym w taki sam sposób, jak w artykule 13.2 powyżej. Klient nie może scedować ani przenieść niniejszej Umowy, w całości lub w części, ani żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z Umowy, na jakąkolwiek stronę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody  Enel X Way.

Artykuł 14 - Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Z Polityką Prywatności można zapoznać się w dowolnym momencie, w odpowiedniej sekcji Aplikacji – Regulamin. 

Artykuł 15 - Prawo właściwe - jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Włoskiej. W przypadku, gdy niektóre postanowienia Umowy zostaną uznane za nieważne, nieważne i/lub w inny sposób niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, wszystkie pozostałe postanowienia zostaną uznane za w pełni ważne i skuteczne. W przypadku sporów właściwy jest sąd właściwy dla klienta. Jeśli jednak klient ma miejsce zamieszkania i adres poza granicami państwa włoskiego, sąd w Rzymie będzie miał wyłączną jurysdykcję.

Artykuł 16 – Klauzule dokuczliwe

Strony wyraźnie oświadczają, że akceptują treść następujących artykułów: 3 (Czas trwania i odstąpienie od umowy), 4 (Warunki ekonomiczne), 5 (Rozliczenia i płatność za ładowanie za pośrednictwem publicznych stacji ładowania), 9 (Rejestracja typu pojazdu i dodatkowe informacje dotyczące sesji ładowania), 10 (Wyłączenie odpowiedzialności), 11 (Zakaz odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania Usług),12 (Prawa własności intelektualnej Enel X Way i osób trzecich), 13 (Zmiany i cesja), 15 (Prawo właściwe).